Educació Primària

L’Educació Primària, que comprèn sis cursos, és l’etapa més llarga del sistema educatiu actual. Els alumnes, de entre 6 i 12 anys, es troben en un moment de vital importància per al seu desenvolupament físic, intel·lectual i psicològic. En aquesta etapa s’han d’adquirir les habilitats que permetran l’accés als estudis de la secundària amb garanties.

Comprèn sis cursos acadèmics, que es cursen normalment entre els 6 i els 12 anys. L’educació primària s’inicia, amb caràcter general, l’any natural que es compleixen els 6 anys.

El nostres objectius en aquesta etapa inclouen:

– Adquirir les competències relatives a l’expressió i comprensió oral i escrita.

– Assegurar el desenvolupament personal i social.

– Adquirir una bona base en el càlcul i en la resolució de problemes.

– Fomentar la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i entre individus d’orígens diversos.

– Potenciar l’autonomia personal, la responsabilitat i la bona convivència.

– Adquirir els coneixements bàsics de la ciència.

– Desenvolupar l’habilitat de defensar l’opinió i el punt de vista propis i respectar els altres.

– Potenciar l’expressió i la sensibilitat artístiques.

– Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya.

La nostra metodologia contempla:

– La visió dels alumnes com a individus que necessiten el seu propi acompanyament per tenir un millor resultat en el seu progrés personal (l’acció tutorial es contempla com una via per reflexionar sobre la convivència, grups de reforç dins i fora de l’aula per garantir l’assoliment dels aprenentatges bàsics, desdoblaments de grup…)

– L’aprenentatge significatiu i vivencial.

– L’activitat fora de l’aula, amb sortides culturals i de lleure.

– L’atenció a la diversitat atenent la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner.

– Treball de les matemàtiques amb el projecte Entusiasmat.

– El treball per projectes des de l’àrea de Coneixement del Medi.

– La immersió total amb la mestra d’anglès i projectes CLIL (Content and Language Integrated Learning) en l’àrea de visual i plàstica.

– El treball amb projectes interdisciplinars.

– El pla lector amb una dedicació diària de 30 minuts.

– La implicació i el compromís en l’aprenentatge dels companys més petits mitjançant el projecte de “Padrins de Lectura”.

– La pràctica i aprenentatge de la natació fins a 3r de primària.

– Un conjunts d’activitats complementàries que reforcen i amplien el desenvolupament del currículum.

– El teatre com a eina pedagògica, amb una representació anual adreçada als pares.

Comments are closed.